中文 Chinese

        |  Home Page  |  About Us  |  Organization  |  Research Staff  |  Research |  Events  |  Database |  Contacts  |

 

Full-Time

Professor

Chen Jiyu

Deng Pinsheng

Du Gangjian

Guo Jianqiang

Huang Daxi

Li Lianyou

Liu Shaohua

Long Taijiang

Nie Zilu

Peng Jiangang

Qiao Haishu

Shen Qixin

Shi Bailin

Xu Peng

Yan Yanyang

Yang Shenggang

Yuan Baishun

Zhang Qiang

Zhang Zhongliang

Zheng Pengcheng

 

 

Vice-Professor

Deng Jun

Li Jinlong

Liu Xiliang

Liu Zeliang

Tang Yunsong

Tian Xiangbo

Zhong Xiaohong

 

 

 

Lecturer

Wu Bin

Xiang Zhenxiang

Yu Kai

Zhan Xiaolin

   

 

Part-time

Hunan University

Chen Shou

Chen Yuxiang

Gao Zhong

Luo Nengsheng

Luo Zhongyou

Ma Chaoqun

Xie Chi

Yao Xiaoyi

Zhang Ling

 

Chinese mainland

Chen Yongshi

Guo Yong

Huang Weidong

Li Chengyan

Lin Junyue

Ren Jianming

Shao Jingjun

Tang Dongping

Wang Minggao

 

Extraterritorial

Gong Ting

Melanie Manion

Michael Connolly

Paul Heywood

Shen Zhongping